Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  O preduzeću

  Biografija stručnog lica

  Bibliografija stručnog lica

 1. Vajgand E. i Vajgand D. 1986. Leptiri u Somboru i okolini. Četvrti jugoslavenski susret mladih istraživača “Nikola Tesla” Kumrovec 19-22. III 1986. – Zbornik radova sinopsis. pp 153-156. Zagreb

 2. Vajgand D. 1988. Familija sovica u okolini Sombora, sa osvrtom na vreme javljanja u zavisnosti od ekoloških faktora. Peti jugoslavenski susret mladih istraživača “Nikola Tesla” Kumrovec 20-23. aprila 1988. – Zbornik radova sinopsis. pp 98-100. Zagreb.

 3. Vajgand D. 1991. Noćni leptiri Petnice. Petničke sveske, Zbornik radova polaznika obrazovnih programa Istraživačke stanice Petnica u 1990. godini: 30-34. Valjevo.

 4. Sekulić R., Kereši Tatjana i Vajgand D. 1995. Masovna pojava pamukove sovice (Helicoverpa armigera Hbn.) u Vojvodini. Biljni lekar XXVI (4): 392-396, 463. Novi Sad.

 5. Vajgand D. 1995a. Contribution to the study of the Fauna of Lepidoptera of Serbia, unregistered species of butterflies in the Fauna of Serbia. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke 89: 29-36. Novi Sad.

 6. Vajgand D. 1995b. Stanje istraženosti faune noćnih leptira okoline Sombora. XXII Skup entomologa Jugoslavije – Palić 5.-8. 09. 1995. – Zbornik rezimea. pp 11.

 7. Vajgand D. 1995c. Nove vrste u fauni Lepidoptera Srbije. XIX smotra naučnih radova studenata poljoprivrede – Novi Sad 17. novembar 1995. – Zbornik rezimea. pp 16. Novi Sad.

 8. Vajgand D. 1995d. Prilog poznavanju faune leptira okoline Sombora – Bombyces i Sphinges. XIX smotra naučnih radova studenata poljoprivrede – Novi Sad 17. novembar 1995. – Zbornik rezimea. pp 17. Novi Sad.

 9. Inđić Dušanka, Klokočar Šmit Zlata, Sekulić R., Damnjanović V., Kereši Tatjana, Stanojević Dejana, Vajgand D. i Farkaš F. 1995. Razlike u osetljivosti repine pipe (Bothinoderes punctiventris Germ) prema insekticidima. Drugo jugoslovensko savetovanje o zaštiti bilja – Vrnjačka Banja 30.10. - 03.11.1995. – Zbornik rezimea. pp 91.

 10. Sekulić R., Bača F., Kereši Tatjana, Kojić Z., Štrbac P., Kaitović Ž. i Vajgand D. 1996. Masovna pojava kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis Hbn.) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera Hbn.) i mogućnosti njihovog suzbijanja. XVIII Seminar iz zaštite bilja – Rezimei referata, Novi Sad 7 – 8. februar 1996. god. pp 5-7.

 11. Vajgand D. 1996. Fauna sovica (Noctuidae, Lepidoptera) u periodu 1992 – 1994. godina u području Sombora. Deseti jugoslovenski  simpozijum o zaštiti bilja – Budva 30.09. – 04.10.1996. Zbornik rezimea. pp 32, 33.

 12. Sekulić R., Kereši Tatjana, Kojić Z. i Vajgand D. 1996. Pojava pamukove sovice (Helicoverpa armigera Hbn.) u Vojvodini. “Zorka – Holding” XXV Savetovanje: Mineralna đubriva i sredstva za zaštitu bilja – Subotica 17.12.1996. pp 35-39.

 13. Vajgand D. 1998. Dinamika leta leptira pamukove sovica (Helicoverpa armigera Hbn.) u Somboru tokom 1994.-1997. godine. Biljni lekar XXVI (3): 220-222, 318. Novi Sad.

 14. Vajgand D. 1999a. Istraženost faune noćnih leptira (Lepidoptera) u Somboru do 1999. godine. Simpozijum entomologa Srbije ’99. Goč, 21-23. oktobar 1999. – Zbornik rezimea. pp 29.

 15. Vajgand D. 1999b. Kretanje brojnosti dudovca i analiza elemenata prognoze pojave u Somboru od 1980. do 1999. godine i upoređenje sa podacima iz Novog Sada. Četvrto jugoslovensko savetovanje o zaštiti bilja – Zlatibor 6-10.12.1999. godine – Zbornik rezimea. pp 101.

 16. Vajgand D. 2000a. Vlijanieto na temperaturata na vozduhot i količestvoto na vrnežite na brojnosta na tutunskata sovica – semenarna (Helicoverpa armigera (Hübner 1808), Noctuidae) vo Sombor (Jugoslavija). Združenie za zaštita na rastenijata na Republika Makedonija. Godišen zbornik za zaštita na rastenijata XI: 51-60. Skopje.

 17. Vajgand D. 2000b. Fauna sovica (Noctuidae, Lepidoptera) u Somboru sa posebnim osvrtom na dinamiku populacije najbrojnijih vrsta. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet. Magistarska teza. Novi Sad. pp 125.

 18. Vajgand D. 2001. Podaci o istraživanju faune noćnih leptira u Somboru tokom 1999. i 2000. godine. Simpozijum entomologa Srbije 2001. – Goč 26-29. septembar 2001. Zbornik rezimea pp 27.

 19. Zečević M. i Vajgand D. 2001. Podaci iz kartoteke prof. dr Mihaila Gradojevića o fauni leptira (Lepidoptera) Srbije i Makedonije. Sveske Matice srpske Serija prirodnih nauka 11: 34-78. Novi Sad.

 20. Vajgand D. 2003. Podaci o istraživanju faune noćnih leptira i moljaca u okolini Sombora tokom 2001 i 2002 godine. Simpozijum entomologa Srbije 2003. – Ivanjica 24-27. septembar 2003. Zbornik plenarnih referata i rezimea pp 59.

 21. Injac M., Krnjajić S., Forgić Gordana, Radonjić Katarina., Vajgand D. i Glavaški B. 2003. Informacije o aktuelnoj pojavi Helicoverpa armigera Hübner (sovica kukuruza). Chemical Agrosava. pp 30. Novi Beograd.

 22. Sekulić R., Maširević S., Kereši Tatjana, Forgić Gordana, Vajgand D. i Knežević P. 2003. Masovna pojava pamukove sovice (Helicoverpa armigera Hbn.) tokom 2003. godine u Vojvodini. VI savetovanje o zaštiti bilja – Zlatibor, 24-28. novembar 2003. godine. Zbornik rezimea. pp 15, 16.

 23. Vajgand D., Forgić Gordana, Tošev Milka. 2003. Let pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na svetlosnoj klopci u Somboru od 1994 do 2003 godine. VI savetovanje o zaštiti bilja – Zlatibor, 24-28. novembar 2003. godine. Zbornik rezimea. pp 54.

 24. Vajgand D., Vajgand Ljubica, Vajgand K. 2003. Iris spuria L. (Iridaceae) at two new localities in the Vojvodina Province. Matica srpska. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke 104: 83-89. Novi Sad.

 25. Farkaš F. i Vajgand D. 2004. Sistem upozorenja na štetočine i bolesti. Klub 100P+. Agronomska revija 1 (1/3): 30, 31. Novi Sad.

 26. Sekulić R., Kereši Tatjana, Maširević S., Vajgand D., Forgić Gordana i Radojčić S. 2004. Pojava i štetnost pamukove sovice (Helicoverpa armigera Hbn.) u Vojvodini tokom 2003. godine. Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Zbornik radova 40: 189-202. Novi Sad.

 27. Vajgand D., Forgić Gordana, Tošev Milka. 2004a. Sovica Spodoptera exigua (Hübner, 1808) (Lep. Noctuidae) i podaci o dinamici leta leptira na području Sombora. Biljni lekar XXXII (1): 27-31. Novi Sad.

 28. Vajgand D., Forgić Gordana, Tošev Milka. 2004b. Let pamukove sovice (Helicoverpa armigera Hübner) na području Sombora u periodu od 1994-2003. godine. Biljni lekar XXXII (5): 355-358. Novi Sad.

 29. Injac M., Vajgand D. i Krnjajić S. 2004. Biološko suzbijanje sovice kukuruza (Helicoverpa armigera) na povrću. Agencija za izdavaštvo “Povrtarski glasnik”. Povrtarski glasnik III (2): 59-61.

 30. Vajgand D. Sovica Helicovera armigera. Poljoprivredni fakultet Novi Sad. Savremeni povrtar III (10): 40, 41. Novi Sad

 31. Sekulić R., Kereši Tatjana, Maširević S. Vajgand D., Forgić Gordana i Radojčić S. 2004. Štetnost pamukove sovice (Helicoverpa armigera Hbn,) u Vojvodini 2003. godine. Biljni lekar XXXII (2): 113-124. Novi Sad.

 32. Kereši Tatjana, Čamprag D., Sekulić R., Vajgand D., Forgić Gordana, Radonić Katarina. 2004. Uzroci češćih pojava pamukove sovice (Helicoverpa armigera Hb.). V Kongres o zaštiti bilja – Zlatibor 22-26. novembar 2004. Zbornik rezimea pp 20-23.

 33. Vajgand D., Marković Ž., Glavaški B. 2004. Hemigacija – način primene insekticida Avaunt® 15SC preko visokih sistema za navodnjavanje. V Kongres o zaštiti bilja – Zlatibor 22-26. novembar 2004. Zbornik rezimea pp 418, 419.

 34. Vajgand D., Forgić Gordana, Tošev Milka i Radin Živica. 2005. Dinamika leta ekonomski važnih vrsta leptira na području Sombora 2004. i prognoza za 2005. godinu. Biljni lekar XXXIII (4): 412-418. Novi Sad.

 35. Stojanović D. i  Vajgand D. 2005. Prikaz vrsta roda Abrostola (Lepidoptera, Noctuidae, Plusiinae) zabeleženih u Srbiji i Crnoj Gori. Entomološko društvo Srbije. Simpozijum entomologa Srbije 2005 sa međunarodnim učešćem, Bajina Bašta, 25-29. septembar 2005. Plenarni referati i rezimei. pp 58.

 36. Vajgand D. 2005. Tyvek® odela za zaštitu na radu. Društvo za zaštitu bilja Srbije. VII savetovanje o zaštiti bilja, Soko Banja 15 – 18. novembar 2005. godine, Zbornik rezimea pp 65, 66.

 37. Vajgand D., Radin Živica, Forgić Gordana i Tošev Milka. 2005. Dinamika leta kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis Hbn.) na svetlosnoj klopci u Somboru od 1980. do 2005. Društvo za zaštitu bilja Srbije. VII savetovanje o zaštiti bilja, Soko Banja 15 – 18. novembar 2005. godine, Zbornik rezimea pp 149, 150.

 38. Vajgand D. i Petrović N. 2006. Tyvek - materijal u zaštiti na radu. Biljni lekar XXXIV (1): 55-57. Novi Sad.

 39. Stojanović D., Poljaković - Pajnik L., Drekić M. i Vajgand D. 2006. New findings of species zonaria (Denis und Schifermüller, 1775) (Lepidoptera: Geometridae) for fauna of Serbia. II International symposium of ecologists of the Republic of Montenegro. The book of abstracts and programme Kotor 20-24.09.2006. pp 45,46

 40. Vajgand D., Radin Živica i Gordana Forgić. 2006. Dinamika leta kupusne sovice (Mamestra brassicae L.) na svetlosnoj klopci u Somboru u periodu od 1980. do 2006. godine. Društvo za zaštitu bilja Srbije. VIII savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor 27. novembar - 1. decembar 2006. godine, Zbornik rezimea pp 81, 82.

 41. Vajgand D. 2007. Pojava sovice kukuruza (Helicoverpa armigera Hübner, 1808) tokom 2007. godine na području Sombora. Društvo za zaštitu bilja Srbije. XIII simpozijum sa savetovanjem o zaštiti bilja sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 26.-30.11.2007. godine, Zbornik rezimea pp 105 i 106.

 42. Vajgand D. 2007. Dinamika leta leptira na svetlosnoj klopci tokom 2007. godine na području Sombora. Društvo za zaštitu bilja Srbije. XIII simpozijum sa savetovanjem o zaštiti bilja sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 26.-30.11.2007. godine, Zbornik rezimea pp 106 i 107.

 43. Vajgand D., Injac M., Forgić Gordana i Bursać P. 2007. Pojava sovice Helicoverpa armigera Hübner u 2007. godini na povrću i njeno suzbijanje. Poljoprivredni fakultet Novi Sad. Savemeni povrtar VI (24): 32-36.

 44. Stojanović D. i Vajgand D. 2007. The Genus Abrostola Ochsenheimer, 1816 (Lepidoptera, Noctuidae, Plusiinae) in Serbia and Montenegro. Entomološko društvo Srbije. Acta entomologica serbica 12(1): 17-30. Beograd

 45. Vajgand D. 2008. Koliko Bog da. Klub 100P+. Agronomska revija 1/2: 18,19. Novi Sad.

 46. Vajgand D., Radin Živica, Forgić Gordana i Tošev Milka. 2008. Dinamika leta ekonomski važnih vrsta leptira na području Sombora 2005. i 2006. godine. Biljni lekar XXXVI (1): 18-29. Novi Sad.

 47. Vajgand D. 2008. Dinamika leta ekonomski važnih vrsta leptira na području Sombora tokom 2007. i prognoza za 2008. godinu. Biljni lekar XXXVI (2): 121-131. Novi Sad.

 48. Vajgand D. 2008. Dinamika leta leptira na svetlosnoj klopci u Somboru tokom 2008. godine. Društvo za zaštitu bilja Srbije. IX Savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor 24-28. novembar 2008. godine, Zbornik rezimea pp 40,41

 49. Vajgand D., Petrina Ruža i Farkaš F. 2008. Suzbijanje kruškine buve (Cacopsylla pyri) u Bačkoj tokom 2007. i 2008. godine. Društvo za zaštitu bilja Srbije. IX Savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor 24-28. novembar 2008. godine, Zbornik rezimea pp 129

 50. Vajgand D., Gavrilović Zlata i Jovanović Onć Eleonora. 2009. Masovna pojava Helicoverpa armigera (Hübner, 1808) tokom 2008. godine i njeno suzbijanje. Institut PKB Agroekonomik. Radovi sa XXIII savetovanja agronoma, veterinara i tehnologa, Beograd. Vol 15 (1-2): 85-91. Beograd.

 51. Vajgand D. 2009. Dinamika leta ekonomski važnih vrsta leptira u Somboru tokom 2008. i prognoza pojave za 2009. godinu. Biljni lekar XXXVII (1): 10-20. Novi Sad.

 52. Vajgand D. 2009. Podaci o istraživanju noćnih leptira (Lepidoptera) u Bačkoj u periodu od 2003. do 2008. godine. Entomološko društvo Srbije. Simpozijum entomologa Srbije 2009 sa međunarodnim učešćem, Soko Banja 23-27. septembar 2009. Plenarni referati i rezimei. pp 50.

 53. Vajgand D. 2009. Podaci o vrstama familije Geometridae (Lepidoptera) u Somboru koje su u Evropi okarakterisane kao invazivne. Zbornik rezimea radova sa VI kongresa o zaštiti bilja Zlatibor 23-27. novembar 2009. godine I: 106.

 54. Vajgand D. 2009. Flight dynamic of economically important Lepidoptera in Sombor (Serbia) in 2009 and forecast for 2010. Entomological Society of Serbia. Acta entomologica serbica 14(2): 175-184. Belgrade.

 55. Vajgand D., Farkaš F. i Đelmiš Aleksandra. 2010. Internet sajt www.agroupozorenje.rs alat za optimizaciju primene fungicida i insekticida u biljnoj proizvodnji. Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu - Beograd. Zaštita bilja - posebno izdanje 61: 53-54. Beograd.

 56. Vajgand D. 2010. Priručnik o sovicama (Noctuidae, Lepidoptera) na svetlosnoj klopci. Garden print. pp 180. Sombor.

 57. Vajgand D. 2010. Dinamika leta leptira na svetlosnoj klopci u Somboru tokom 2010. godine. X savetovanje o zaštiti bilja Zlatibor 29. novembar - 3. decembar 2010. Zbornik rezimea radova 130.

 58. Vajgand D. 2010. Elementi prognoze pojave ekonomski značajnih leptira za lokalitet Čelarevo. X savetovanje o zaštiti bilja Zlatibor 29. novembar - 3. decembar 2010. Zbornik rezimea radova 130.

 59. Vajgand D. 2010. Flight dynamic of Lepidoptera of economic importance in Sombor during 2010 and forecast for 2011. Acta entomologica Serbica 15(2): 205-219. Beograd.

 60. Vajgand D. 2010. Podaci o pojavi ekonomski značajnih leptira za lokalitet Čelarevo (Vojvodina, Srbija). Biljni lekar XXXVIII (6): 464-474. Novi Sad.

 61. Vajgand D. 2011. Familija Cossidae (Lepidoptera) u Somboru (Vojvodina, Srbija) i elementi prognoze. Zbornik naučnih radova 2011. 17(1-2): 149-155. Beograd.

 62. Lučić D., Kotar F., Masten Z., Lovrek Z., Vajgand D. i Farkaš F. 2011. Suvremenim informacijskim tehnologijama do učinkovitijeg voćarenja. 6. Znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara s međunarodnim sudjelovanjem. Ilok 4. i 5. ožujka 2011. Zbornik sažetaka 70,71

 63. Vajgand D. 2012. Pojava leptira koji mogu biti ekonomski značajni u Bačkoj i Sremu tokom 2011. i prognoza za 2012. godinu. Biljni lekar XL (1): 6 - 21. Novi Sad.

 64. Jevtić R., Maširević S. i Vajgand D. 2012. The Impact of Climate Change on Diseases and Pests of Small Grains and Sunflowers in the Vojvodina Region (Serbia). In Mihailović D. ed.: Essays on Fundamental and Applied Environmental Topics, Environmental Remediation Technologies, Regulations and Safety; Environmental Research Advances. Nova Science Publishers Incorporated. NewYork.

 65. Vajgand D. 2012. Fauna sovica (Noctuidae, Lepidoptera) Vojvodine i parametri prognoze brojnosti. Univerzitet u Novom Sadu. Doktorska disertacija. pp 318. Novi Sad.

 66. Vajgand D. 2012. Analiza pojave ekonomski važnih vrsta leptira na svetlosnoj klopci u Somboru tokom 2012. godine. XIV Simpozijum o zaštiti bilja i IX Kongres o korovima, Zlatibor, 26-30. novembar 2012. godine. Zbornik rezimea radova 37-38.

 67. Vajgand D. 2012. Analiza pojave metlice (Loxostege sticticalis L.) na svetlosnoj klopci u Somboru od 1994. do 2012. godine. XIV Simpozijum o zaštiti bilja i IX Kongres o korovima, Zlatibor, 26-30. novembar 2012. godine. Zbornik rezimea radova 49, 50

 68. Vajgand D. 2012. Plodored u funkciji rešavanja problema korova u šećernoj repi. XIV Simpozijum o zaštiti bilja i IX Kongres o korovima, Zlatibor, 26-30. novembar 2012. godine. Zbornik rezimea radova 172-173

 69. Obradović A., Moravčević Đ., Sivčev I., Vajgand D. i Rekanović E. 2012. Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu crnog luka. Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd. pp 98.

 70. Obradović A., Moravčević Đ., Sivčev I., Vajgand D. i Rekanović E. 2012. Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu paradajza. Institut za primenu nauke u poljprivredi, Beograd. pp 152.

 71. Vajgand D. 2013. Samonikla šećerna repa. Agronomska revija, Klub 100P+. 2013 (1-2): 52, 53. Novi Sad.

 72. Farkaš F. i Vajgand D. 2013. Vremenski ekstremi i štetni organizmi. Agronomska revija, Klub 100P+. 2013 (1-2): 54 – 56. Novi Sad

 73. Obradović A., Radivojević D., Vajgand D. i Rekanović E. 2013. Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke. Institut za primenu nauke u poljoprivredi. Beograd. pp 190.

 74. Vajgand D. 2013. Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis). Agronomska revija, Klub 100 Pplus. 4 (13): 22 i 23.

 75. Vajgand D. i Raić N. 2013. Pojava štetnih noćnih leptira u Somboru tokom 2013. godine i prognoza za 2014. godinu. Društvo za zaštitu bilja Srbije. XX Savetovanje o zaštiti bilja Zlatibor 25 - 29. Novembar 2013. godine. Zbornik rezimea radova 80pp

 76. Vajgand D. 2014. Pojava štetnih leptira u Bačkoj i Sremu tokom 2013. i prognoza za 2014. godinu. Poljoprivredni fakultet. Biljni lekar 42 (1): 23-37.

 77. Kereši Tatjana, Vajgand D. i Milovac Ž. 2014. Važnije štetočine kukuruza iz reda Lepidoptera. Poljoprivredni fakultet. Biljni lekar 42 (2-3): 184 - 199.

 78. Injac M., Jovanović G., Farkaš F. i Vajgand D. 2014. Pojava i suzbijanje plamenjače krompira (Phytophtora infestans (Mont) de Bary) u Srbiji 2013 - 2014 godine. Savremeni povrtar Zbornik radova XV savetovanje "Savremena proizvodnja povrća" 6. decembar 2014. XIII (52): 28 - 36. Novi Sad

 79. Vajgand D. 2014. Pojava pegavosti lišća šećerne repe u 2014. godini. Biljni lekar 42(5): 357- 364. Novi Sad.

 80. Vajgand D., Micić N., Purger D. 2014. Euphorbia davidii - an invasive weed species in the fields of Serbia. Matica Srpska Journal for Natural Sciences. 127: 57-64. DOI: 10.2298/ZMSPN1427057V  http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSPN_127.pdf

 81. Purger D., Vajgand D., Mićić N. i Vajgand K. 2015. Euphorbia davidii Subils (Euphorbiaceae), a new alien species in the flora of Serbia. Botanica Serbica 39 (1): (2015) 49-52.  http://botanicaserbica.bio.bg.ac.rs/arhiva/pdf/2015_39_1_625_full.pdf

 82. Vajgand D. 2015. Herbicidi i rezistentnost (otpornost) korova. Klub 100P plus. Agronomska revija 1-2: 66-68. Novi Sad.

 83. Vajgand D. 2015. Prilog poznavanju noćnih leptira (Lepidoptera) Čelareva (Vojvodina, Srbija). Entomološko društvo Srbije. Ed. Jerinić - Prodanović D. X Simpozijum entomologa Srbije 2015 sa međunarnodnim učešćem. Kladovo septembar 23-27. 2015. Rezimei. pp. 9.

 84. Vajgand D. 2015. Pojava pegavosti šećerne repe (Cercospora beticola) tokom 2015. godine u Vojvodini. Društvo za zaštitu bilja Srbije. Zbornik rezimea radova. XIII savetovanje o zaštiti bilja. Zlatibor 23-26. novembar 2015. godine. pp 19.

 85. Milovac Ž., Vajgand D. i Franeta F. 2015. Masovna pojava Heliothis peltigera tokom 2015. godine - slučajna pojava ili potencijalna opasnost. Društvo za zaštitu bilja Srbije. Zbornik rezimea radova. XIII savetovanje o zaštiti bilja. Zlatibor 23-26. novembar 2015. godine. pp 23.

 86. Vidović Biljana, Vajgand D., Marinković Slavica i Petanović R. 2015. Aceria kuko (Kishida) (Acari: Eriophyoidea) - nova štetočina u fauni Srbije. Društvo za zaštitu bilja Srbije. Zbornik rezimea radova. XIII savetovanje o zaštiti bilja. Zlatibor 23-26. novembar 2015. godine. pp 56.

 87. Vajgand D. 2015. Pojava Trichoplusa ni i Autographa gamma (Noctuidae, Lepidoptera) u 2015. godini u Somboru i Čelarevu (Srbija). Društvo za zaštitu bilja Srbije. Zbornik rezimea radova. XIII savetovanje o zaštiti bilja. Zlatibor 23-26. novembar 2015. godine. pp 74, 75.

 88. Vajgand D. 2015. Pojava potencijalno štetnih leptira u 2015. godini u Somboru i Čelarevu i prognoza za 2016. godinu. Društvo za zaštitu bilja Srbije. Zbornik rezimea radova. XIII savetovanje o zaštiti bilja. Zlatibor 23-26. novembar 2015. godine. pp 75.

 89. Raić N. i Vajgand D. 2015. Pojava Cydalima pespectalis u Bačkoj 2014. i 2015. godine. Društvo za zaštitu bilja Srbije. Zbornik rezimea radova. XIII savetovanje o zaštiti bilja. Zlatibor 23-26. novembar 2015. godine. pp 76

 90. Obradović A., Radivojević D., Vajgand D. i Rekanović E. 2015. Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu jabuke. Garden print. Sombor. pp 187.

 91. Vajgand D. 2016. Records of Trichoplusia ni (Hübner, 1803) and Autographa gamma (Linnaeus, 1758) in Sombor and Čelarevo (Serbia) from 1994 to 2015. Deutsche Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen (DFZS). Atalanta 47 (1-2): 111-114. Marktleuthen.

 92. Vajgand D. 2016. Pojava leptira na svetlosnim klopkama u Bačkoj tokom 2016. godine i prognoza pojave za 2017. godinu. Društvo za zaštitu bilja Srbije. Zbornik rezimea radova. XV Simpozijum o zaštiti bilja. Zlatibor 28. novembar - 2. decembar 2016. pp 34.

 93. Raić N. i Vajgand. D. 2016. Efikasnost cijantraniliprola u suzbijanju tripsa u crnom luku. Društvo za zaštitu bilja Srbije. Zbornik rezimea radova. XV Simpozijum o zaštiti bilja. Zlatibor 28. novembar - 2. decembar 2016. pp 54, 55.

 94. Raić N. i Vajgand D. 2016. Prilog poznavanju dinamike leta šimširevog plamenca, Cydalima perspectalis (Walker, 1859). Društvo za zaštitu bilja Srbije. Zbornik rezimea radova. XV Simpozijum o zaštiti bilja. Zlatibor 28. novembar - 2. decembar 2016. pp 73.

 95. Vajgand D. 2016. Contribution to the study of Lepidoptera of Čelarevo (Vojvodina, Serbia). Acta entomologica serbica 21: 49-92. DOI: 10.5281/zenodo.198495  http://aes.bio.bg.ac.rs/index.php/aes/article/view/55/pdf_33

 96. Vajgand D. i Farkaš F. 2017 Optimizacija upotrebe đubriva za veće prinose. Agronomska revija. Klub 100P plus. 1/17: 44-47. Novi Sad.

 97. Stojanović D., Vajgand D.,  Radović D., Ćurčić N. and Ćurčić S. 2017. Expansion of the range of the introduced moth Acontia candefacta in southeastern Europe. Bulletin of Insectology 70 (1): 111-120. Department of Agricultural Sciences Alma Mater Studiorum, University of Bologna.   http://www.bulletinofinsectology.org/pdfarticles/vol70-2017-111-120stojanovic.pdf http://www.bulletinofinsectology.org/Suppl/vol70-2017-111-120stojanovic-suppl.pdf

 98. Vajgand D. i Raić N. 2017. Podaci o sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2017. godine. Agroprotekt. Sombor pp 380.

 99. Obradović A., Moravčević, Đ., Sivčev I., Vajgand D., Rekanović E. 2017. Priručnik za integralnu proizvodnju i zaštitu paradajza. Agroprotekt. Sombor. pp 129.

 100. Vajgand D. 2017. Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758) (Arctiinae, Erebidae) nova vrsta noćnog leptira u Srbiji. XI simpozijum entomologa Srbije 2017 sa međunarodnim učešćem, Goč 17-21-IX 2017. Entomološko društvo Srbije. pp. 77, 78

 101. Vajgand, D. (2017). Contribution to the Study of the Noctuidae of Čelarevo (Serbia). Acta entomologica serbica, 22, 41-89. https://doi.org/10.5281/zenodo.1133651

 102. Vajgand D. (2018). Unapređenje kontrole viline kosice i truleži šećerne repe. Klub100P+, Agronomska revija 1(18): 52-55

 103. Vajgand D. i Raić N. 2018. Podaci o sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2018. godine. Agroprotekt. Sombor pp 367.

 104. Vajgand D. 2019. Upotreba pesticida u plodoredu. Agronomska revija. Klub 100P plus. 1/19: 54-59. Novi Sad.

 105. Vajgand D. i Raić N. 2019. Podaci o sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2019. godine. Agroprotekt. Sombor pp 387.

 106. Stojanović D.V., Vajgand D., Radović D., Ćurčić N. B. and Ćurčić S. 2019. New findings and distribution of the introduced moth Acontia candefacta (Lepidoptera: Noctuidae) in Serbia (Southeast Europe). Wildlife Research and Conservation 2019. Conference proceedings 30th September to 2nd October 2019. Berlin. Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, European Association of Zoos and Aquaria and WWF Germany.

 107. Vajgand D. i Raić N. 2020. Podaci o sredstvima za zaštitu bilja u Srbiji 2020. godine. Agroprotekt. Sombor pp 373.

 108. Cerović S., Korać M., Todorović Ninić J., Gološin B., Sekulić R., Vajgand D., Roversi A i Bijelić S. 2020. Leska. Poljoprivredni fakultet Novi Sad. pp 221.

 109. Vajgand D. 2021. Analiza pojave leptira Agrotis segetum, A. exclamationis Hyphantria cunea tokom 2018, 2019. i 2020. godine i prognoza za 2021. u Bačkoj. Biljni lekar 49 (1): 65-83. https://doi.org/10.5937/biljlek2101065V

 110. Vajgand D. 2021. Dinamika pojave braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) tokom 2020. i 2021. godine u Bačkoj. U Marčić ed., Zbornik rezimea radova - XVI simpozijum o zaštiti bilja, 22-25. novembar 2021. godine. (pp. 24, 25) Beograd, Srbija: Društvo za zaštitu bilja Srbije.

 111. Vajgand D. 2021. Analiza dinamike leta leptira Helicoverpa armigera Autographa gamma tokom 2019, 2020. i 2021. godine u Bačkoj. U Marčić ed., Zbornik rezimea radova - XVI simpozijum o zaštiti bilja, 22-25. novembar 2021. godine. (pp. 56, 27) Beograd, Srbija: Društvo za zaštitu bilja Srbije

 112. Vajgand D. 2022. Analiza pojave sovica Helicoverpa armigera i Autographa gamma tokom 2019., 2020. i 2021. godine u Bačkoj (Srbija). Biljni lekar. 50 (1): 29-39.  https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6160/2022/0354-61602201029V.pdf

 113. Vajgand D. 2022. Dinamika pojave Halyomorpha halys – braon mramoraste stenice prikupljenih pomoću svetlosne klopke i sume efektivnih temperatura. Biljni lekar 50 (2): 108-118. Novi Sad. https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6160/2022/0354-61602202107V.pdf

 114. Vajgand D. 2022. Monitoring braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) kao osnova za primenu odgovarajuće strategije suzbijanja. 16. kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem Vrdnik 28. febrauar – 3. mart. 2022. godine Zbornik apstrakata 232-233. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet.

 115. Vajgand D. 2022. Iskustvo primene metode ometanja parenja jabučnog smotavca – Cydia pomonella L. (Lepidoptera, Tortricidae). 16. kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem Vrdnik 28. febrauar – 3. mart. 2022. godine Zbornik apstrakata pp 256-257. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet.

 116. Vajgand D. i Stojanović V. D. 2023. New findings of Diacrisia metelkana (Lederer, 1861) (Arctiinae, Erebidae, Lepidoptera) in Serbia. Topola/Poplar 2023, 211, 15-20. DOI: 105937/topola2211015V.  https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0563-90342311015V

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved